Από το χρονικό διάστημα 17/7/20 και έως 5/8/20 μπορείτε να υποβάλλετε αιτήσεις συμμετοχής ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην ιστοσελίδα www.eetaa.gr με κωδικούς TAXISNET.

Δικαιούχοι είναι: αιτούσες

 • με ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή ομογενές ή αλλοδαπές από τρίτες χώρες διαμένουσες νόμιμα στην Ελλάδα.
 • εργαζόμενες ή άνεργες
 • με συνολικό δηλωθέν εισόδημα (οικογενειακό) για το 2019 έως και 36.000€.

Συγκεκριμένα : 27.000€ έως 2 παιδιά

30.000€  για 3 παιδιά

33.000€ για  4 παιδιά

36.000€ από 5 και άνω παιδιά

Δικαιολογητικά συμμετοχής

 • κοινά για όλες τις αιτούσες : Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Εκκαθαριστικό Σημείωμα έτους 2019
 • για μισθωτές : Βεβαίωση εργοδότη με σφραγίδα και υπογραφή, (μεταγενέστερη της παρούσας πρόσκλησης 16/6/20). Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης
 • για εργαζόμενες με εργόσημο (περιστασιακή απασχόληση) :
 • Βεβαίωση εργοδότη
 • Εργόσημο
 • Σε περίπτωση αυτασφάλισης 50 ένσημα εντός έτους
 • αυτοαπασχολούμενες με ατομική επιχείρηση :
 • Αντίγραφο δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος ΔΟΥ
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα
 • Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 περί μη διακοπής άσκησης επιτηδεύματος

 

 • αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα :
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και σε περίπτωση οφειλές ασφαλιστικών εισφορών την ειδοποίηση

Δικαιολογητικά για άνεργες :

 • Δελτίο ανεργίας ΟΑΕΔ ή αποδεικτικό ανανέωσης δελτίου ανεργίας ή βεβαίωση επιδοτούμενης ανεργίας ή όταν αφορά σε ειδικά ταμεία ισοδύναμο έγγραφο βεβαίωσης της ανεργίας (δικός της ή του συζύγου).

 

Για κάθε πληροφορία στη διάθεση σας στα τηλέφωνα της ΔΗΚΕΒΟ 24650-22800 (από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 9:00-15:00) και στα τηλέφωνα των ΚΔΑΠ :

 

 • ΚΔΑΠ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ τηλ: 24650-22213 (15:00 20:00)
 • ΚΔΑΠ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ τηλ: 24650-41707 (9:00 – 13:00)
 • ΚΔΑΠ ΕΡΑΤΥΡΑΣ τηλ: 24650-31347 (9:00 – 13:00)
 • ΚΔΑΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ τηλ: 24680-23141 (9:00 – 13:00)
 • ΚΔΑΠ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ τηλ: 24680-32276 (9:00 – 13:00)
 • ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ τηλ: 24650-22800 (9:00 – 15:00)

 

Η πρόεδρος

 

ΚΑΚΑΛΗ ΕΛΕΝΗ

admin

About admin

Leave a Reply